Onze klanten

De organisaties waar Knowit voor werkt

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is dé uitvoeringsorganisatie op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der Nederlanden.

RvIG beheert de Basisregistratie Personen (BRP) en de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) en is verantwoordelijk voor de technische systemen voor de opslag en uitwisseling van persoonsgegevens. RvIG geeft de burgerservicenummers uit, die de basis vormen voor de uitwisseling van die gegevens. En beheert de reisdocumenten van het koninkrijk.

De dienstverlening van RvIG speelt daarmee een belangrijke rol in veel taken van de overheid. Gemeenten, bestuursorganen en particuliere organisaties met een publieke taak vertrouwen voor de uitvoering van hun taken op gegevens van RvIG.

Eén van de medewerkers van Knowit is ingezet als business analist bij de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA).De LAA is een project om de kwaliteit van de registratie van adressen bij gemeenten te verhogen, en om eventuele fraude met adressen op te sporen.

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is dé uitvoeringsorganisatie op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

Binnen de dienst SZW van de gemeente Den Haag loopt een programma om de monitoring en sturing te verbeteren door betrouwbare management informatie te leveren.

Onderdeel van dit programma is het ontwikkelen van een dashboard met management informatie voor de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Met dit dashboard komt eenduidige samenhangende management informatie beschikbaar over de financiële status, doorlooptijden en kwaliteit van de verschillende voorzieningen binnen de Wmo.

Knowit werkt mee aan het ontwerp van het dashboard, het opstellen van eenduidige definities over de verschillende diensten van de gemeente, en het professionaliseren van de SCRUM methodiek binnen het BI team. 

Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

Nadat wij actief zijn geweest voor de afdeling Automatisering van het Interne Dienstencentrum bij de gemeente Den Haag, levert Knowit nu ook consultancy aan de dienst SZW.

ING Bank

ING Bank

De ING Bank levert financiële diensten zoals bankieren, beleggen, levensverzekeringen en pensioenen. Hierbij komen grote hoeveelheden data kijken, waardoor de afdeling "fraude bestrijding" belang heeft aan sterke data scientisten. 

Bij de ING Bank werkt een van onze consultants binnen het data science team, waar zij zich bezig houdt met fraude detectie. Doormiddel van de nieuwste technieken en technologieen houd deze afdeling het toezicht op al het data verkeer. Gezien de grote hoeveelheden data en de gevoeligheid daarvan, heeft de ING baat bij de nieuwste technieken op het gebied van data analyse. 

Onze data scientist is dan ook dagelijks bezig met het toepassen van moderne technieken zoals data mining, machine learning en indrukwekkende algortimes of zodoende fraude op tijd te detecteren en voorkomen. 

ING Bank

ING Bank

De ING Bank levert financiële diensten zoals bankieren, beleggen, levensverzekeringen en pensioenen. Hierbij komen grote hoeveelheden data kijken, waardoor de afdeling "fraude bestrijding" de behoefte heeft aan sterke data scientisten. 

ABN Amro

ABN Amro

ABN AMRO bedient retail, private banking en corporate banking klanten met een primaire focus op Nederland en met selectieve activiteiten in het buitenland. In Nederland wordt klanten een uitgebreid en compleet pakket aan producten en diensten aangeboden via omni-distributiekanalen waaronder geavanceerde mobiele applicaties en internetbankieren. 

Bij de bank beschikken ze over een enorme hoeveelheid data en maken ze intensief gebruik van analytics om daar inzichten uit te halen. Een van onze consultants is werkzaam als Big Data Engineer binnen de onderzoeks afdeling die nauw samenwerkt met het fraude bestrijdingsteam. Door middel van geadvanceerde analytics en machine learning technieken ontwikkelt hij een big data landschap waarbij het mogelijk word om fraude tegen te gaan en te bestrijden.

ABN Amro

ABN Amro

ABN AMRO bedient retail, private banking en corporate banking klanten met een primaire focus op Nederland en met selectieve activiteiten in het buitenland. ABN AMRO bezit daardoor grote datastromen en datasets waar zolgvuldig mee omgegaan moet worden.

Het CAK

Het CAK

Het CAK heeft een centrale positie in de zorg bij het uitvoeren van financiële regelingen en het informeren van burgers. Zij is verantwoordelijk voor het vaststellen en innen van de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), maar ook voor de ouderbijdrage Jeugdwet.

Daarnaast is het CAK verantwoordelijk voor de financiering van Wlz-instellingen en voor het afronden van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013. Daarnaast is het CAK verantwoordelijk voor het legaliseren van Schengenverklaringen.
Deze wettelijke taken voert het CAK uit voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Een dergelijke zwaar takenpakket vraagt om systemen die een enorme hoeveelheid zorgregels kunnen verwerken binnen korte tijd en hierop wet-, regelgeving en beleid kunnen toepassen. De performance wordt gerealisseerd door de juiste technische componenten in te zetten. Het toepassen van wet-, regelgeving en beleid geschiedt met kennismodellen.

Knowit heeft o.b.v. deze requirements voor het CAK een SOA architectuur met service bus, generieke componenten (gegevensverwerking en basisregisters) en kernfuncties (zorgregelingen als AWBZ, Wtcg en Wmo) ontworpen. De generieke componenten en kernfuncties zijn gebouwd met het Be Informed framework. Knowit heeft tevens een belangrijke bijdrage aan de bouw geleverd door kennismodelleurs en testautomatiseerders in te zetten.

 

Het CAK

Het CAK

Het CAK voert vele zorgregelingen uit.  Klanten moeten op tijd weten wat hun kosten zijn of op welke toelage ze recht hebben. Knowit hielp het CAK bij het ontwerpen van de architectuur en de bouw van het systeem.

Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

De afdeling Automatisering(IDC/A) van de gemeente Den Haag kampt net als die van andere gemeenten met de vraag wat de kernactiviteiten zijn en wat uitbesteed kan worden. Kunnen we met andere gemeenten samenwerken. Hoe volwassen is Cloud, en dan nog onderverdeeld in IaaS, Paas, SaaS en DaaS. Wat zijn de risico's van de Cloud. Moet er wellicht een gemeentelijke Cloud ontstaan?

De technologieen zijn voorhanden, maar welke keuze is het meest toekomstvast? En als dan de keuze gemaakt is hoe vullen we dan de regiefunctie in, en hoe kunnen we het best de gemeentelijke diensten faciliteren? Lastige vragen die niet altijd direct te beantwoorden zijn. Wat wel kan is: de juiste kennis opbouwen, je verdiepen in de ontwikkelig van gemeentelijke dienstverlening en de processen voor besluitvorming op het gebied van ICT inrichten.

Knowit is gevraagd IDC/A te ondersteunen bij dit traject en Werken onder architectuur in te voeren. ICT adviseurs zullen zich gaan ontwikkelen tot solution architecten aangestuurd door een lead architect. TOGAF wordt gehanteerd als framework voor het inrichten van een Architectuur Repository en DYA voor het architectuurproces. Om de snel veranderende omgeving en de diverse ICT vraagstukken het hoofd te kunnen bieden wordt agile gewerkt.

Voor ieder project wordt een PSA opgesteld dat zich focust op dat deel van de enterprise architectuur dat door het project wordt veranderd. De solution architect maakt de vraagstukken en consequenties van oplossingen inzichtelijk en begeleidt de interne klant bij het nemen van de juiste keuze.

Geen ivoren toren architectuur die zich alleen bezig houdt met de stip aan de horizon in 2050, maar architectuur die rekening houdt met het hier en nu en werkende functionaliteit oplevert.

 

Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

De afdeling Automatisering van het Interne Dienstencentrum (IDC/A) verzorgt de automatisering voor alle Diensten van de Gemeente Den Haag. Knowit werd gevraagd Werken onder architectuur in te voeren.

GS1

GS1

Als onafhankelijke not-for-profit organisatie brengt GS1 bijna 40 jaar retailers (zoals supermarkten, bouwmarkten en ziekenhuizen), leveranciers en logistiek dienstverleners bij elkaar. Dit doen ze door uniforme standaarden te aan te bieden, met barcodes, centrale artikeldatabases en elektronisch berichtenverkeer. Hiervoor bieden ze via verscheidene kanalen klant ondersteuning.

Knowit is ingehuurd om voor de GS1 klanten service een ticketing systeem in te richten. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van Jira en ontwikkelt Knowit een koppeling tussen Synergy Enterprise en Jira. Daarnaast gaat Knowit de huidige kennisbank opnieuw inrichten en de processen er omheen optimaliseren.

 

GS1

GS1

GS1 Nederland biedt (internationale) standaarden voor het identificeren en het vastleggen en delen van gegevens. Knowit optimaliseert hier het call center door implementatie van een ticket system en het herinrichten van de kennisbank.

Brabant Water

Brabant Water

Bij Brabant Water ontwikkelt Knowit een Dynamic Case Management applicatie voor het AtWork project. Die project optimaliseert het gehele proces ‘van klant naar klus’. De applicatie verzorgt onder andere de intake, planning en administratie van alle opdrachten die de monteurs van Brabant Water krijgen, zoals storingen, inspecties of het aanleggen van nieuwe leidingen.

Afhankelijk van het soort opdracht zijn afhandeling en uit te voeren taken verschillend. Hiervoor wordt het dynamisch behandelplan van Be Informed gebruikt. De applicatie ondersteunt ook de juridische afhandeling van schade processen.

De nieuwe applicatie heeft diverse koppelingen met andere systemen, waaronder SAP en FLS, en heeft een dirigerende rol.

Brabant Water

Brabant Water

Bij Brabant Water implementeert Knowit een Dynamic Case Management systeem.

Zorgdoc

Zorgdoc

Zorgdoc Nederland B.V. ontwikkelt een  praktisch online platform dat gebruikers in staat stelt medicijngebruik en ervaringen vast te leggen.

Dit platform is ontwikkeld met de patiënt in gedachte  maar ook bedoeld en geschikt voor gebruik door artsen, zorgprofessionals en ziekenhuizen.


Het platform bestaat uit drie onderdelen:

Zorgdoc MedicijnenenZorgdoc MedverZorgdoc SOS

Zorgdoc Medicijnen is het portaal voor de patiënten zelf, Zorgdoc Medver is het portaal voor zorgprofessionals en Zorgdoc SOS is het portaal waar, in geval van nood, derden tijdelijk toegang kunnen krijgen tot een medicatie dossier.

Knowit ondersteunt Zorgdoc Nederland B.V. bij het onderhouden en uitbreiden van dit platform. Van kleine bugfixes tot het toevoegen van een koppeling met cryptografische smart cards.

Zorgdoc

Zorgdoc

Zorgdoc Nederland B.V. ontwikkelt een een praktisch online platform dat gebruikers in staat stelt medicijngebruik en ervaringen vast te leggen.

Ministerie van Justitie & Veiligheid

Ministerie van Justitie & Veiligheid

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) is verantwoordelijk voor onze rechtsorde. Een rechtsorde waarin mensen moeten kunnen samenleven, ongeacht hun opvattingen of levensstijlen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt bovendien aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving. Het doet dat samen met partners als gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijven, inspecties en de Belastingdienst.

Justis is de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij heeft de volgende taken:

  • Bijdrage aan een veiligere samenleving door het screenen van personen en organisaties.
  • Analyseren van informatie uit diverse bronnen om een oordeel te vormen over de integriteit van personen en organisaties.
  • Op basis van deze oordeelsvorming verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen afgeven.
  • Adviseren van overheid en andere organisaties welke screeningsmogelijkheden het beste passen bij hun behoeften.

Binnen Justis loopt onder andere het programma “Scherp & Efficiënt”. Dit programma zorgt ervoor dat Justis één ICT landschap krijgt en aansluit bij de kabinetsdoelstelling om in 2017 digitaal te kunnen werken.

Binnen dit programma is één van onze medewerkers ingezet als senior testspecialist om de acceptatietest te coördineren en uit te voeren.

Ministerie van Justitie & Veiligheid

Ministerie van Justitie & Veiligheid

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) is verantwoordelijk voor onze rechtsorde.

Rabo Mobiel

Rabo Mobiel

Rabo Mobiel was een mobiele provider van de Rabo bank gevestigd in Amsterdam maar met externe contact centers op andere locaties. In de telecom wereld veranderen processen en werkinstructies regelmatig en daarom zijn efficiënte processen en up-to-date informatie essentieel.

Onze consultant ontwikkelde een Confluence kennisbank en een Jira ticketing systeem dat gekoppeld was aan het interne CRM. Daarnaast werden processen ingericht zodat de kennis zelf geborgd en onderhouden kon worden door de interne medewerkers.

Rabo Mobiel

Rabo Mobiel

Rabo Mobiel was een mobiele provider van de Rabo bank die contactloos betalen introduceerde in Nederland. Onze consultant heeft hier als kennismanager een kennis- en ticket-systeem opgezet.

Thieme Meulenhoff

Thieme Meulenhoff

ThiemeMeulenhoff, uitgever van leermiddelen, zocht een een Configuratie Specialist / Functioneel ontwerper met ervaring in Confluence en Jira. Knowit had de juiste expertise in huis en heeft een succesvolle POC uitgevoerd. Processen en werkinstructies werden in kaart gebracht en er werd een passend ontwerp gezocht voor de kennisbank. Een goede  zoekfunctionaliteit was daarbij erg belangrijk. De POC was een succes en zal waarschijnlijk tot een project leiden.

Thieme Meulenhoff

Thieme Meulenhoff

ThiemeMeulenhoff geeft voor diverse vakken in het basis-, beroeps- en voortgezet onderwijs leermiddelen uit. Knowit voerde voor deze klant een succesvolle POC uit waarin Confluence als kennisbank werd ingezet.

Endemol

Endemol

Endemol heeft een interne afdeling die zich bezig houdt met de ontwikkeling van spelformats. Die afdeling heeft voldoende werk voor jaren. Endemol zag hierin een risico dat men niet snel genoeg op veranderingen in de markt kon inspelen. Omdat de mediawereld te maken heeft met pieken en dalen wil men niet al overgaan tot uitbreiding van de interne afdeling. Consultants van Knowit werden gevraagd mee te denken.

De oplossing werd gevonden in een 'expansievat' in India. Het is nog relatief onbekend dat India ook op het gebied van media ervaren specialisten kan leveren met ruime internationale ervaring. Knowit heeft kennis van deze tak van sport en begeleidde Endemol bij het vinden van de juiste leveranciers in India.

 

   

Endemol

Endemol

Endemol is een toonaangevend multimediabedrijf, waar creativiteit en kwaliteit hand in hand gaan met innovatie en ondernemerschap. Men wilde nieuwe spelformats via outsourcing laten ontwikkelen. Knowit begeleidde Endemol bij de outsourcing in India.

European Patent Office

European Patent Office

Het Europees Octrooibureau(EOB) biedt uitvinders een uniforme aanvraagprocedure, die hen in staat stelt om octrooibescherming te zoeken in maximaal 40 Europese landen. Binnen EPO is nu een groot project gaande waarbij patent aanvragen een elektronisch dossier krijgen. In dit dossier kan het gehele proces van aanvraag, onderzoek en beoordeling worden vastgelegd. EPO heeft hiervoor een oplossing van Be Informed en Team Patent gekozen. Knowit helpt hier met de invoer van dit eDossier en levert een senior ontwikkelaar die naast Be Informed development ook medior consultants ondersteunt.

European Patent Office

European Patent Office

Het Europees Octrooibureau(EOB) biedt uitvinders een uniforme aanvraagprocedure, die hen in staat stelt om octrooibescherming te zoeken in maximaal 40 Europese landen. Knowit helpt hier met de invoer van het eDossier.